Måløv Badminton Club generalforsamling år 2018
torsdag d. 8. februar kl. 18
i klublokalet i Ny Måløvhal

Referat

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • formand Karsten Friis - modtager genvalg
  • Sekretær Jan Munk - modtager genvalg
  • Ungdomsudvalgsformand Lisbeth Bøggild - modtager genvalg
  • Voksen fællesspiludvalgsformand Jakob Jespersen - modtager genvalg
  • Suppleant
  Valg til udvalg
  Valg af revisor.
 7. Eventuelt
Tilstede fra bestyrelsen var:
Fremmødte stemmeberettigede medlemmer ud over bestyrelsen: 6

AD.1 - valg af dirigent

Morten Terstrup tog posten

AD.2 - valg af stemmetællere

Søren Larsen og Jonna Madsen blev valgt til stemmetællere.

AD.3 - formændenes beretninger

Herefter fulgte formændenes beretninger, som følger her:

AD.4 - regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Birte Bachmann og regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

AD.5 - indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

AD.6 - valg efter lovene

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtæ;gter:

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Valg til udvalgene

Efter diverse af- og tilgange samt planlagte ændringer ser udvalgene ud som følger:

VFS-udvalget: Seniorudvalget: Ungdomsudvalget:

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog Ole Jensen, der blev valgt med applaus

AD.7 - eventuelt

Lidt debat om hvordan vi kan få øget og positiv fokus på mere banetid til badminton.

Morten Terstrup erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og afholdt i god ro og orden.

MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.

 

Referatet behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 5. marts 2018.