Referat fra ordinær generalforsamling
Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 18
i mødelokalet i Ny Måløvhal

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Formand Karsten Friis - modtager genvalg
  • Sekretær Jan Munk - modtager genvalg
  • Ungdomsudvalgsformand Steen Bengtson - modtager genvalg
  • Voksen Fællesspil Formand Jakob Jespesen - modtager genvalg
  • Suppleant
  Valg af revisor
 7. Eventuelt
Tilstede fra bestyrelsen var:

Afbud: Jakob Jespersen (VFS formand)

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer ud over bestyrelsen: 6

Ad.1 - Valg af dirigent

Morten Terstrup valgt, konstaterede generalforsamlingen indkaldt rettidigt og beslutningsdygtigt

Ad.2 - Valg af stemmetællere

Thomas Hvass og Jonna Madsen blev valgt til stemmetællere.

Ad.3 - Formændenes beretninger

Ad.4 - Regnskab

Regnskabet Regnskabet blev præsenteret af kasserer Birte Bachmann. Bemærkning omkring at ’diverse’-posterne er forholdsvis store:

Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

Ad.5 - Indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag om at gøre Måløv Badminton Clubs revisor, Ole Jensen, til æresmedlem af klubben.

Baggrund:

Ole har været medlem af MBC i hele klubbens historie, og har i næsten alle årene haft et tillidshverv. De fleste af årende har Ole været revisor, og han har aktivt vejledt og hjulpet de skiftende bestyrelser med det økonomiske.

Ole startede som spiller i klubben i starten af 70’erne inden Måløvhallen blev bygget. Der blev da spillet i pigernes gymnastiksal på Måløv Skole. Her var kun ét omklædningsrum, så piger og drenge måtte skiftes til at klæde om og gå i bad.

Men i sommeren 1974 blev den første Måløvhal indviet og badmintonsporten fik bedre vilkår. Ikke mindst var der i forbindelse med hallen et velfungerende cafeteria, hvor spillerne kunne få en øl eller to efter veloverstået træning eller kamp.

Klubben blev grundlagt i 1972 ved en udskillelse af badminton-aktiviteterne fra Måløv boldklub, og allerede i 1975 fik Ole et tillidshverv, nemlig som revisor. Formand blev samme år Frank Nielsen, som afløste Francis Borelli, og næstformand var navnkundige Ib Jensen. På det tidspunkt var regnskabet et simpelt kasseregnskab, der alene var underskrevet af revisor. Kontingentindtægten androg 10.000 kr, det kommunale tilskud 2.500 kr. og egenkapital var på 16.000 kr.

Efter kun ét år, konstaterede Ole så væsentlig fejl og mangler i regnskabet, at Ole følte sig nødsaget til at afløse den daværende kasserer.

Herefter var Ole klubbens kasserer i 10 år, og da han trak sig tilbage, lovede han at bistår den nye revisor i en overgangsperiode. Det lykkedes ikke, så Ole har været revisor lige siden!

Læs i øvrigt Oles selvbiografi på klubbens hjemmeside.

Forslaget godkendt med applaus.

Ad.6 - Valg efter vedtægterne

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtæ;gter:

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Valg til udvalgene

Efter diverse af- og tilgange samt planlagte ændringer ser udvalgene ud som følger:

VFS-udvalget: Seniorudvalget: Ungdomsudvalget:

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog Ole Jensen, der blev valgt med applaus

AD.7 - Eventuelt

Spørgsmål: Hvorfor har vi ikke en decideret klubdragt?

Svar: MBC har en klubdragt typisk relateret til gældende boldaftale. På hjemmesiden er den aktuelle klub/spilledragt præsenteret. De enkelte hold kan dog internt aftale tøjlinje, lokalsponsor mm.

Morten Terstrup erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet

MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.

 

Referatet behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den x. marts 2020.