Referat fra ordinær generalforsamling
Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 18
glasburet i Ny hal

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Formand Karsten Friis - modtager genvalg
  • Sekretær Jan Munk - modtager genvalg
  • Ungdomsudvalgsformand Martin Liebach - modtager genvalg
  • Seniorudvalgsformand
  • Voksne Fællesspilsudvalgsformand Thomas Hvass - modtager genvalg
  • Suppleant
  Valg af revisor
 7. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var: Karsten Friis (formand), Birte Bachmann (kasserer), Jan Munk (sekretær, referent), Jakob Jespersen (bestyrelsesmedlem), Martin Liebach (Ungdomsudvalgsformand), Thomas Hvass (VF-formand)

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer ud over bestyrelsen: 2

Ad.1 - Valg af dirigent

Ole Jensen valgt, konstaterede generalforsamlingen indkaldt rettidigt og beslutningsdygtigt.

Ad.2 - Valg af stemmetællere

Med det begrænsede fremmøde valgte dirigenten, at der ikke skulle vælges stemmetællere og påtog sig selv hvervet om nødvendigt

Ad.3 - Formændenes beretninger

Beretningerne blev godkendt med applaus.

Ad.4 - Regnskab

Regnskabet Regnskabet blev præsenteret af kasserer Birte Bachmann.

Vi har fået sponsoreret en boldfeeder til slagtræning og der må være gang i malerrullerne for der er kommet en klat penge ind på baggrund af vores aftale med Flügger om dividende når medlemmerne handler i butikken på Hindsgaul.

Mødeomkostninger er en del højere end normalt da vi besluttede ’belønne’ medlemmerne for loyalitet og tålmodighed i Coronarestriktionerne bl.a. ved at diverse deltagergebyrer og sociale arrangementer blev gratis.

Desuden er boldindkøbet lidt højt fordi vi har fyldt skabene op da der er varslet pæne prisstigninger i 2022.

Spørgsmål: Er der et budget?
Ja, det skal ikke fremlægges på generalforsamlingen men udarbejdes november-december året før så det ligger klar til bestyrelsen det følgende år.

Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

Ad.5 - Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag

Ad.6 - Valg efter vedtægterne

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtæ;gter:

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Udvalgene

Udvalgene dd. kan ses på hjemmesiden

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog Jeppe Krag, valgt med applaus

AD.7 - Eventuelt

Spørgsmål: MBC har 50 års fødselsdag 1. marts. Har der i bestyrelsen været overvejelser om markering eller fejring af dette?

Karsten svarede at det har der, men vi venter til senere på året da flere andre foreninger også har denne dag som ’fødselsdag’ – de blev alle udskilt fra Måløv Boldklub for 50 år siden – Karsten vil endvidere undersøge hvornår præcis MBC havde stiftende generalforsamling.

Ole Jensen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.

 

Referatet behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 28. februar 2022