Privatlivpolitik
Måløv Badminton Club

Måløv Badminton Clubs dataansvar

Måløv Badminton Club, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig

Måløv Badminton Club er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål. Dataansvarlig er:

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger på alle medlemmer:

Foreningen behandler herudover følgende personoplysninger på enkelte medlemmer:

Data for tilmelding til betalingsservice opbevares kun midlertidigt og slettes når betalingsaftalen er oprettet, hvilket normalt sker inden for én måned.

Børneattester fra kriminalregisteret opbevares i foreningens e-boks

Her indsamler foreningen oplysninger fra

Alle personoplysninger er oplyst af dig selv eller din værge.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1) på et andet lovligt grundlag end samtykke, primært interesseafvejningsreglen.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring. Dit telefonnummer og e-mailadresse kan være tilgængelige for klubbens øvrige medlemmer via klubbens hjemmeside, og de kan udleveres til andre medlemmer og til tredjepart ved personlig henvendelse med en legitim grund.

En legitim grund kan f.eks. være:

Telefonnummer, e-mailadresser og postadresser for bestyrelsesmedlemmer, trænere, holdledere og andre ledere i foreningen vil normalt være offentligt tilgængelige på klubbens hjemmeside.

Såfremt du ikke ønsker, at dit telefonnummer og e-mailadresse skal være tilgængelige, skal du oplyse det til klubbens dataansvarlige.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i henhold til følgende kriterier: Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik efter behov. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Du vil ikke modtage særskilt meddelelse om ændringer, men må holde dig orienteret på foreningens hjemmeside.

Revisionshistorik

Dokumentet er udarbejdet af Måløv Badminton Club, 1. udgave, 2. juni 2018