VEDTÆGTER FOR
MÅLØV BADMINTON CLUB

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er MÅLØV BADMINTON CLUB, i forkortelse MBC og klubbens hjemsted er Måløv.

§ 2 Formål

Stk. 1. Det er MBC's formål at fremme interessen for badminton for alle aldersgrupper og på alle niveauer i Måløv og omegn, samt at skabe gode sociale og trygge rammer for klubbens medlemmer med fællesskab som det centrale.

Stk. 2. Klubben er gennem "Badminton Sjælland" medlem af "Badminton Danmark" under "Danmarks Idræts-Forbund", og er underkastet de amatørregler og bestemmelser disse forbund måtte fastsætte.
Klubben er endvidere gennem "Badminton Danmark" tilknyttet "The International Badminton Federation".

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Klubben optager medlemmer i to kategorier.

 1. Ordinært medlemskab: Som sådan kan optages enhver, der ønsker at dyrke badminton, hvad enten det er som konkurrence eller motion.
 2. Light-medlemskab: Som sådan kan optages enhver, der har interesse for at støtte klubben. Disse kan kun i begrænset omfang deltage i træning, konkurrence eller motion.

Stk. 2. Anmodning om optagelse som medlem, fremsættes til bestyrelsen.
Udelukket fra medlemskab er personer, der er ekskluderet af en klub under ''Danmarks Idræts-Forbund'' eller som på grund af restance er slettet af en klub under "Badminton Danmark". Sådanne personer kan dog optages, når forholdene til den pågældende klub er bragt i orden.

§ 4 Medlemsforpligtelser

Stk. 1. Ethvert medlem af klubben er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter, samt de bestemmelser som bestyrelsen til enhver tid måtte finde det formålstjenligt at opretholde.

Stk. 2. Overtrædelse af nærværende paragraf kan medføre eksklusion af klubben ved en bestyrelsesbeslutning. Endvidere kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der misbruger eller misrøgter et til ham eller hende overdraget hverv i klubben. Et ekskluderet medlem kan kun optages i klubben igen, såfremt generalforsamlingen med 2/3 majoritet, måtte stemme herfor. Det ekskluderede medlem har ret til at fremmøde på generalforsamlingen og tale sin sag, men har dog ingen stemmeret.

§ 5 Generalforsamlinger

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 (een) gang årligt, inden udgangen af februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt fremsender ønske herom, vedlagt motiveret dagsordensforslag. Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel og bekendtgøres på en måde, der sandsynliggør at alle klubbens medlemmer er orienteret. Forslag fra medlemmerne må, for at kunne forlanges optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt, til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg efter vedtægterne
 7. Eventuelt

Stk. 3. Alle generalforsamlinger ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. (Se dog stk. 6).

Stk. 4. Ændringer i klubbens vedtægter kan kun foretages af en generalforsamling.

Stk. 5. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, uanset kategori jf. paragraf 3, stk. 1, der er fyldt 16 år og som ikke er i nogen form for restance til klubben. Der kan stemmes pr. fuldmagt, dog kun een pr. fremmødt. Kvittering for betalt kontingent og øvrig restance skal på bestyrelsens forlangende kunne forevises. Skriftlig afstemning foretages, såfremt blot eet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger dette.

Stk. 6. Forslag kan vedtages på generalforsamlingen ved simpel majoritet, dog kræves der 2/3 majoritet på 2 (to) på hinanden følgende generalforsamlinger for klubbens opløsning, forudsat at mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§ 6 Klubbens ledelse

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 1 (eller flere) bestyrelsesmedlem(mer) efter behov samt formændene for de bestående spillerudvalg.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen foregår som følger:

 1. Formand, sekretær, ungdomsudvalgsformand, voksenfællesspiludvalgsformand samt bestyrelsesmedlem 2 vælges på lige årstal.
 2. Næstformand, kasserer, seniorudvalgsformand samt bestyrelsesmedlem 1 vælges på ulige årstal.
 3. Suppleant til bestyrelsen vælges årligt.
 4. Valg til bestyrelsen gælder for en periode af 2 år, suppleant for en periode af 1 år.
 5. I tilfælde af at en spillerudvalgsformand træder tilbage indenfor valgperioden, finder den afgående udvalgsformand sammen med udvalget en ny kandidat, som stiller op til posten til valg på generalforsamlingen

Stk. 3. Til varetagelse af den daglige drift mht. træning, holdtilmeldinger, turneringer mv. er der nedsat tre spillerudvalg: Ungdomsudvalget, Seniorudvalget og Voksen Fællesspiludvalget. Udvalgene er selvsupplerende og de aktuelle udvalgsmedlemmer fremgår af hjemmesiden

Stk. 4. Bestyrelsen og udvalgene i samråd udpeger for en sæson ad gangen de underudvalg, der er fornødne.

Stk. 5. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde så ofte han finder det fornødent, eller når 2 (to) bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder forhandlingerne ved møderne. Ved stemmelighed under afstemning i bestyrelsen har formanden udslagsgivende stemme.

Stk. 6. Kassereren fører klubbens regnskab, som omfatter perioden 1/1-31/12, og foretager i samråd med bestyrelsen de fornødne udbetalinger. Kassereren er ansvarlig for at sammendrage de enkelte udvalgs budgetter i et samlet budget og herudfra fastsætter bestyrelsen kontingentet. Aktive medlemmer, der er i restance, kan ikke deltage i nogen form for konkurrence eller træning. Såfremt restancen ikke er betalt inden 3 mdr. kan medlemmet slettes.

Stk. 7. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og sørger sammen med formanden for foreningens korrespondance. Forhandlingsprotokollen som gennemgås og godkendes før hvert møde, underskrives efter hver generalforsamling af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Forhandlingsprotokollen opbevares af sekretæren. Sekretæren sørger endvidere for at klubbens korrespondance arkiveres.

Stk. 8. Bestyrelsen fører tilsyn med klubbens materiel.

Stk. 9. Klubben tegnes af Formanden og ét vilkårligt bestyrelsesmedlem.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter kassererens økonomiske beføjelser og nedfælder dette i en fuldmagt som overdrages til klubbens bank.

§ 7 Revision

Revision af klubbens regnskab foretages umiddelbart før hver generalforsamling, fortrinsvis af en faguddannet revisor, der godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 8 Klubbens formueforhold

Da generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, kan bestyrelsen ikke uden dennes samtykke træffe aftale om køb og/eller salg af fast ejendom, eller påtage sig forpligtelser, hvorved sådanne behæftes. I øvrigt er bestyrelsen i alle forhold ansvarlig overfor generalforsamlingen.

§ 9 Klubbens opløsning

I tilfælde af klubbens opløsning, jfr. paragraf 5 stk. 6, tager generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af klubbens midler og ejendele, der i alle tilfælde skal anvendes til alment nyttige formål, såsom idrættens fremme.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. februar 1972, og revideret på generalforsamlingerne: 8. april 1975, 29. januar 1980, 27. januar 1981, 26. maj 1981, 22. maj 1990 og 28. maj 1991, 26. maj 1999, 16. maj 2002, 22. maj 2008, 7. februar 2013, 9. februar 2017, 7. februar 2019, 1. juli 2021