Fra "MÅLØV SPORT" JANUAR 1997:

BADMINTON I MÅLØV

Historisk

Som sikkert mange er vidende om, er organiseret sport i Måløv startet i 1935 under navnet: "Måløv Boldklub". ( M. B.)

Det er derimod næppe så kendt, at badminton havde sin spæde start i 1945 og fra 1946 var en kendsgerning som afdeling under M.B., idet det daværende sogneråd havde givet tilladelse til at benytte Måløv Skoles gymnastiksal (nuværende bygning tæt på Sognegården) til etablering af en badmintonbane. Det var små forhold, men interessen for denne sport var allerede fra start vældig god. Blandt de allerførste spillere kan bl.a. nævnes to Måløvborgere der dyrkede sporten i mange, mange år, men nu ikke længere er aktive nemlig: Murermester Jørgen Andersen og Svend Høvesten, der fortsat er bosiddende i Måløv.

Disse oplysninger er hentet i "Måløv Sport" fra OKT 1971, hvor badmintonspillet havde været dyrket i 25 år.

I samme blad er der blandt andre nævnt et par "dygtige" og stadige aktive spillere (1997): Bent Thomsen (Basse) og Ib Andersen, der havde markeret sig gennem en stor del af de første 25 år.

Allerede heri 1971 var badminton en meget væsentlig del af M.B., men endnu ikke selvstændig klub, herom senere.

"Veteranen" (IB Andersen)

Måløv Badminton Club.

1972 (M.B.C.) 1997

Ved en ordinær generalforsamling i Måløv Boldklub d. 26 JAN 1972 blev det bragt i forslag at opdele klubben i selvstændige foreninger, hvilket blev enstemmigt vedtaget, ligesom medlemsbladet "Måløv Sport" skulle drives som et selvstændigt organ for de nye klubber. Skæringsdato for adskillelsen skulle være den 31. MAR 1972.

Stiftende generalforsamling for badminton klubben blev indvarslet til d. 10 FEB 1972, hvor såvel love som klubnavn skulle godkendes. Alt gik glat igennem og klubbens navn blev herefter:

Måløv Badminton Club.
(M.B.C.)

Ved denne generalforsamling blev den første bestyrelse valgt og havde følgende udseende:

En forening, der nu udelukkende kunne koncentrere sig om badmintonsporten, var skabt. På dette tidspunkt (1972) var det ofte et stort arbejde at finde spilleplads, til de mange der var interesseret i sporten, Det kan nævnes, at der var tildelt spillepladser på Måløv Skole (Pigesal og Festsal) samt Rosenlundhallen og Grantoftehallen i Ballerup, hvilket forhindrede et egentligt samlet klubliv, så det var et stort ønske at få bygget en sportshal i Måløv, Det skulle vise sig, at ønsket om sportshal kom før nogen turde håbe, idet kommunalbestyrelsen i AUG 1973 vedtog at anlægge en sportshal i Måløv, der skulle påbegyndes allerede i dette efterår og være klar til brug i efteråret 1974.

Alle foreninger i Måløv jubler!!!

Badmintonsæsonen starter d. 2 SEP 1974 i den nye Måløvhal, endelig kan alle sportens udøvere mødes under samme tag samtidig med, at medlemstallet er kraftigt forøget. En stor dag for badminton i Måløv.

Ved den officielle indvielse af hallen præsenterer M.B.C. badmintonspil på alle 5 baner, hvor yngste og ældste medlem deltager for at vise den store bredde i vor sport.

Allerede i den første sæson i hallen blev klubbens resultater væsentligt forbedret, idet vore hold i alle rækker fik fine placeringer i de forskellige turneringer, ligesom enkelte spillere hjembragte amtsmesterskaber.

Med mange flere medlemmer i klubben indså bestyrelsen, at der måtte såvel lovændringer som ændringer i bestyrelsen til, for at få alt til at fungere bedre, så ansvarsområder kunne blive helt klare.

Der blev derfor afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 8 APR 1975, hvor diverse forslag skulle godkendes. Efter nogen debat og enkelte justeringer blev såvel ændrede love som ændret bestyrelse med underudvalg vedtaget. Det efterfølgende valg gav følgende bestyrelse:

Til de tre sidstnævnte udvalg kunne der tilknyttes det antal personer, der var behov for. Denne struktur har vist sig at være rigtig, da kun få ændringer er foretaget siden da, f.eks. er spilleudvalg nu delt til 3 afsnit: Senior-, Old Boys- og Motionistudvalg medens Festudvalg er droppet.

Brydegårds hovedbygning bliver af kommunen tilbudt foreningerne Måløv, såfremt istandsættelse foretages for egen regning, 1. JUN 1977 har M.B.C, modtaget tilbuddet og færdiggjort et mødelokale for bestyrelse og udvalg. Lokalet har været brugt flittigt lige siden.

1981 bliver et godt år for bl.a. M.B.C., idet Måløv Idrætsanlæg med nyt klubhus bliver indviet i MAJ, hvorfor omklædningsrum i Måløvhallen ikke længere bliver belastet med fodboldspillere, Sidst på året bliver den nye Østerhøjhal færdig, hvorved badminton kan få gavn af de 6 nye badmintonbaner der her er etableret, til gengæld kan faciliteter på Måløv Skole ikke længere benyttes, da skolen selv skal anvende disse til en fritidsordning for skolebørn. Alt i alt atter fremgang for M.B.C.

Fra sæsonstart AUG 1983 oprettes telefonservice for medlemmer af klubben. Et medlem fra bestyrelsen vil kunne kontaktes ved fremmøde eller pr. telefon hver tirsdag i klublokalet på Brydegård.

Efter således at have taget et tilbageblik over de spillemæssige muligheder m.v., er det selvfølgelig det rent sportsmæssige det hele drejer sig om.
Lige fra klubbens start er der blevet afviklet to traditionsrige arrangementer nemlig JULEMIX og KLUBMESTERSKABER for alle spillere i M.B.C., der lige så traditionelt er afsluttet med klubfester.

Siden 1992 har der hvert år været afholdt TRÆNINGSWEEKEND for alle ungdomsspillere. Samme år startedes ligeledes FORÆLDRE / BARN turnering som siden har udviklet sig til FAMILIE-SPIL begge dele som en udmærket propaganda for badminton. Sidste nye tiltag er forsøg på ren PIGETRÆNING for spillere fra 18 år - ?, lad også dette tiltag blive succes,

I denne sæson er der skabt gode muligheder for køb af klubdragter (jeg har allerede set en del spillere benytte sig af dette tilbud), ligesom køb af bolde gennem klubben nu også kan lade sig gøre.

M,B.C.s spillere har i alle årene skabt gode resultater i alle rækker, ligesom der er hjembragt mange individuelle amtsmesterskaber. Størst af alle resultater er vel nok vort seniorhold der i marts 1996 hjembragte et SJÆLLANDSMESTERSKAB til klubben. FLOT - FLOT - FLOT !
Glemmes skal heller ikke de mange spillere, der ikke deltager i turneringer, men blot har dyrket deres sport alle årene og måske endnu før M.B.C, var en realitet som klub. (Trofasthed overfor klubben og sporten er en god ting)!

Der er mange i bestyrelsernes der har gjort et stort arbejde. Umiddelbart er der nogle navne der her bør nævnes nemlig: Ole Jensen der i næsten alle 25 år har virket som kasserer/revisor, Torben Allermann der var ungdomsformand i 9 år, Frank Nielsen der var formand for klubben i 7 år samt Karen og Per Jonassen der fortsat gør et stort stykke arbejde for klubben

Jeg ved, at flere burde nævnes, men en gammel veteran må beklage, at hukommelsessvigt ofte kan forekomme i min alder.

Med denne gennemgang af M.B.C.s historie i de første 25 år ønsker jeg klubben alt mulig held og fremgang i de næste 25 år.

"Veteranen" (Ib Andersen)

N.B. Uden lån af " Måløv Sport "s arkiv, der i øvrigt dækker 45 år, var disse artikler ikke mulige, tak for lån.

FORMÆND I M.B.C.

1972 - 1976 Francis Borelli
1976 - 1983 Frank Nielsen
1983 - 1985 Ib Andersen
1985 - 1988 Per Harries
1988 - 1990 Ib Lyng
1990 - 1992 Kollektiv ledelse
1992 - 1996 Per Berg Jensen
1996 - 2002 Jan Rodwitt
2002 - ??      Karsten Friis