Referat fra ordinær generalforsamling
Torsdag d. 1. juli 2021 kl. 18
i klublokalet i MB-klubhuset

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Næstformand Gert Olsen - modtager ikke genvalg
  • Kasserer Birte Bachmann - modtager gerne genvalg
  • Seniorudvalgsformanf Gert Olsen - modtager ikke genvalg
  • Ungdomsudvalgsformand Martin Liebach - modtager gerne genvalg
  • Voksne Fællesspilsudvalgsformand Thomas Hvass - modtager gerne genvalg
  • Suppleant
  Valg af revisor
 7. Eventuelt
Tilstede fra bestyrelsen var:

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer ud over bestyrelsen: 3

Ad.1 - Valg af dirigent

Jan Munk valgt, konstaterede generalforsamlingen indkaldt rettidigt og beslutningsdygtigt

Ad.2 - Valg af stemmetællere

Med det begrænsede fremmøde valgte dirigenten at der ikke skulle vælges stemmetællere og påtog sig selv hvervet om nødvendigt

Ad.3 - Formændenes beretninger

Beretningerne blev godkendt med applaus.

Ad.4 - Regnskab

Regnskabet Regnskabet blev præsenteret af kasserer Birte Bachmann.

Spørgsmål: Er der et budget?
Ja, det skal ikke fremlægges på generalforsamlingen men udarbejdes november-december året før så det ligger klar til bestyrelsen det følgende år.

Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

Ad.5 - Indkomne forslag

Bestyrelsen indstillede følgende forslag til vedtægtsændring:.

§ 6 Klubbens ledelse

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 1 (eller flere) bestyrelsesmedlem(mer) efter behov samt formændene for de bestående spillerudvalg.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen foregår som følger:

Formand, sekretær, ungdomsudvalgsformand, voksenfællesspiludvalgsformand samt bestyrelsesmedlem 2 vælges på lige årstal.

Næstformand, kasserer, seniorudvalgsformand samt bestyrelsesmedlem 1 vælges på ulige årstal. Suppleant til bestyrelsen vælges årligt.

Valg til bestyrelsen gælder for en periode af 2 år, suppleant for en periode af 1 år.
I tilfælde af at en spillerudvalgsformand træder tilbage indenfor valgperioden, finder den afgående udvalgsformand sammen med udvalget en ny kandidat, som stiller op til posten til valg på generalforsamlingen.

Forslaget blev godkendt

Ad.6 - Valg efter vedtægterne

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtæ;gter:

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Udvalgene

Udvelgene dd. kan ses på hjemmesiden

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog Jeppe Krag, valgt med applaus

AD.7 - Eventuelt

Ingen bemærksninger

Jan Munk erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.

 

Referatet behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 30. august 2021