Referat fra ordinær generalforsamling
Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 18
i mødelokalet i Ny Måløvhal

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Næstformand Gert Olsen - modtager genvalg
  • Kasserer Birte Bachmann - modtager genvalg
  • Seniorudvalgsformand Morten Grand - modtager ikke genvalg
  • Voksen fællesspiludvalgsformand Jakob Jespersen - modtager genvalg
  • Suppleant
  Valg til udvalg
  Valg af revisor.
 7. Eventuelt
Tilstede fra bestyrelsen var:
Fremmødte stemmeberettigede medlemmer ud over bestyrelsen: 6

Ad.1 - Valg af dirigent

Søren Bo Larsen

Ad.2 - Valg af stemmetællere

Thomas Hvass og Jonna Madsen blev valgt til stemmetællere.

Ad.3 - Formændenes beretninger

Ad.4 - Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Birte Bachmann og regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

- Bemærkning: Egenkapitalen kan virke stor, men den skal vi jo ’tære på’ indtil næste kontingentindbetaling i september!

Ad.5 - Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til vedtægtsændring (understreget):

§ 6 Klubbens ledelse

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt formændene for de bestående spillerudvalg.
Stk. 2. Valg til bestyrelsen foregår som følger:
 1. Formand, sekretær, ungdomsudvalgsformand, voksenfællesspiludvalgsformand samt 1 suppleant vælges på lige årstal.
 2. Næstformand, kasserer, seniorudvalgsformand samt 1 suppleant vælges på ulige årstal.
 3. Valg til bestyrelsen gælder for en periode af 2 år, suppleant for en periode af 1 år.
 4. I tilfælde af at en spillerudvalgsformand træder tilbage indenfor valgperioden, finder den afgående udvalgsformand sammen med udvalget en ny kandidat, som stiller op til posten til valg på generalforsamlingen.
Stk. 3. Til varetagelse af den daglige drift mht. træning, holdtilmeldinger, turneringer mv. er der nedsat tre spillerudvalg: Ungdomsudvalget, Seniorudvalget og Voksen-Fællesspil¬udvalget. Udvalgene er selvsupplerende og de aktuelle udvalgs¬med-lemmer fremgår af hjemmesiden.

Alle ændringer vedtaget enstemmigt

Ad.6 - Valg efter vedtægterne

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtæ;gter:

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Valg til udvalgene

Efter diverse af- og tilgange samt planlagte ændringer ser udvalgene ud som følger:

VFS-udvalget: Seniorudvalget: Ungdomsudvalget:

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog Ole Jensen, der blev valgt med applaus

AD.7 - Eventuelt

Intet at bemærke

Søren Bo Larsen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet (kl. 19:05) og takkede for god ro og orden.

MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.

 

Referatet behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 19. marts 2019.