Måløv Badminton Club generalforsamling år 2017
torsdag d. 9. februar kl. 18
i klublokalet i Ny Måløvhal

Referat

Agenda:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formændenes beretninger
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg efter vedtægterne
  Valg til bestyrelsen. På valg er:
  • Næstformand Gert Olsen - modtager genvalg
  • Kasserer Birte Bachmann - modtager genvalg
  • Sekretær Jan Munk - ønsker genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Karina Møller - genopstiller ikke
  • Seniorudvalgsformand Morten Grand - modtager genvalg
  • Suppleant
  Valg til udvalg
  Valg af revisor.
 7. Eventuelt
Tilstede fra bestyrelsen var:

Afbud fra

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer ud over bestyrelsen: 5

AD.1 – valg af dirigent

Inge Jensen blev valgt til dirigent

AD.2 – valg af stemmetællere

Søren Larsen og Finn Mathorne blev valgt til stemmetællere.

AD.3 – formændenes beretninger

Herefter fulgte formændenes beretninger, som følger her:

AD.4 – regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Birte Bachmann og regnskabet blev godkendt uden indsigelser.

Bemærkninger til regnskabet:
- Spørgsmål til afvigelserne omkring turneringsgebyrerne: Et ekstra hold tilmeldt og generelt er turneringsgebyrerne steget en del.

AD.5 – indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring i §6 ("stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og formændene for de bestående udvalg." og "Stk.2 pkt.3. Valg til bestyrelsen gælder for en periode af 2 år, suppleant for en periode af 1 år." blev vedtaget med alle stemmer for.

AD.6 – valg efter lovene

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtægter:

Den ny bestyrelse ser derfor ud som følger:

Valg til udvalgene

Efter diverse af- og tilgange er udvalgenes sammensætning som følger:

VFS-udvalget: Seniorudvalget: Ungdomsudvalget:

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog Ole Jensen, der blev valgt med applaus

AD.7 – eventuelt

Karsten Friis; Tak til afgående bestyrelsesmedlem Karina Møller

 

Inge Jensen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og afholdt i god ro og orden.

MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.

Referatet behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 20. februar 2017.