Måløv Badminton Club generalforsamling år 2014
Torsdag d. 6. februar kl. 18
i klublokalet i Ny Måløvhal

 

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formændenes beretninger
  4. Regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg efter lovene
  7. Eventuelt
Tilstede fra bestyrelsen var:

Afbud fra

Fremmødte medlemmer i alt 9

AD.1 – valg af dirigent

Morten Terstrup blev valgt til dirigent, et job han varetog med stor indsigt

Morten åbnede generalforsamlingen på behørig vis med den smukke klokke, ved at erklære den for lovlig og rettidigt varslet.

AD.2 – valg af stemmetællere

Julie og Ole Thystrup blev valgt til stemmetællere

AD.3 – formændenes beretninger

Herefter fulgte formændenes beretninger, som i uredigeret form følger her:

Spørgsmål til formanden i forlængelse af beretningen:

Kommentar til ungdommens beretning:

Spørgsmål til seniorformandens beretning:

Spørgsmål til VFS beretning:

AD.4 – regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Birte Bachman og regnskabet blev godkendt uden nogen indsigelser

Spørgsmål til regnskabet:

AD.5 – indkomne forslag,

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

AD.6 – valg efter lovene

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtægter:

Karsten Friis, Lisbeth Bøggild, Finn Mathorne og Jan Jeppesen modtog alle genvalg og forsætter i hidtidige funktion.
Jette Platou modtog ikke genvalg, Jan Munk indtræder som sekretær.

Den ny bestyrelse ser derfor ud som følger:

Valg til udvalgene

Ungdomsudvalg er uforandret:

Det nye seniorudvalg ser således ud:

(Henrik Iwersen udtræder).

Det nye VFS-udvalg ser således ud:

(Per Nielsen udtræder).

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår Ole Jensen, der blev valgt in absentia (Ole vil gerne forsætte som revisor, så længe Birte forsætter som kasserer).

AD.7 – eventuelt

Æresmedlem Frank Nielsen takkede for udnævnelsen, som han er meget beæret over at han i en alder af 80 år har modtaget. Han er glad for stadig at kunne være aktiv udøvende badmintonspiller, og han har intentioner om at forsætte så længe som overhovedet muligt.

Karsten takkede herefter Jette Platou og Ole Thystrup for deres store indsats for klubben og bød de nye bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer velkommen til klubarbejdet

Morten Terstrup spørger ind til om den nye spiller fordelingsnøgle til turneringsholdene i VFS regi virker og om der er tilfredshed med systemet, Finn og Karina svarede at det virker fint, og at folk er tilfredse, dog er man stadig nødt til at hente reserver blandt alle VFS medlemmer til holdkampene.

Morten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og afholdt i go ro og orden

MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.