Måløv Badminton Club generalforsamling år 2013
Torsdag d. 7. februar kl. 18
i klublokalet i Ny Måløvhal

 

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formændenes beretninger
  4. Regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg efter lovene
  7. Eventuelt
Tilstede fra bestyrelsen var:

Afbud fra

AD.1 – valg af dirigent

Jan Munk blev valgt til dirigent, et job han varetog med stor ekspertise

Jan åbnede generalforsamlingen på behørig vis med den smukke klokke, ved at erklære den for lovlig og rettidigt varslet.

AD.2 – valg af stemmetællere

Grundet få deltagere blev der ikke valgt stemmetællere.

AD.3 – formændenes beretninger

Herefter fulgte formændenes beretninger, som i uredigeret form følger her:

AD.4 – regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Birte Bachman og regnskabet blev godkendt uden nogen indsigelser

AD.5 – indkomne forslag,

bestyrelsen stillede forslag om at ændre lovene, ændringsforslagene blev godkendt. Ole Jensen foreslog at ”Love for MBC ” Blev ændret til ”Vedtægter for MBC”.

AD.6 – valg efter lovene

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtægter:

Toni Madsen og Birte Bachmann modtog begge genvalg og forsætter i hidtidige funktion.
Jesper W. Nielsen modtog ikke genvalg, Jeppe Krag indtræder som seniorudvalgs formand.
Finn Mathorne modtog ikke genvalg, Karina Møller indtræder som bestyrelsesmedlem.

Den ny bestyrelse ser derfor ud som følger:

Valg til udvalgene

Udvalgsmedlemmer til Ungdomsudvalget:

Marlene Rafn indtræder i ungdomsudvalget.

Det nye ungdomsudvalg ser således ud:

Udvalgsmedlemmer til Seniorudvalget:

Ingen nye indtræder

Det nye seniorudvalg ser således ud:

Udvalgsmedlemmer på valg til Voksen fælles-spiludvalget :

Bettina Juel indtræder i VFS-udvalget

Det nye VFS-udvalg ser således ud:

AD.7 – eventuelt

Ole Jensen (revisor) pointerer at vi alle omtaler MBC lovene som Vedtægter og foreslår at vi fremover ændre ”Love for Måløv Badminton Club” til ”Vedtægter for Måløv Badminton Club” og dette blev besluttet.

Karsten takkede herefter Finn Mathorne og Jesper W. Nielsen for deres store indsats for klubben og bød de nye udvalgsformænd, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer velkommen til klubarbejdet.

Jan erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og afholdt i go ro og orden.

MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.