Måløv Badminton Club generalforsamling år 2012
Torsdag d. 9. februar kl. 18
i klublokalet i Ny Måløvhal

 

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formændenes beretninger
  4. Regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg efter lovene
  7. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var:

Udover bestyrelsen var der ? stemmeberettigede fremmødte.

 

AD.1 – valg af dirigent

Jan Munk blev valgt til dirigent, et job han varetog med stor ekspertise

Jan åbnede generalforsamlingen på behørig vis med den smukke klokke, ved at erklære den for lovlig og rettidigt varslet.

AD.2 – valg af stemmetællere

Søren Larsen og Poul Nielsen påtog sig hvervet som stemmetællere

AD.3 – formændenes beretninger

Herefter fulgte formændenes beretninger, som i uredigeret form følger her:

AD.4 – regnskab

Regnskabet blev gennemgået af Karsten Friis i kasserer Birte Bachmans fravær, i år har vi brugt rigeligt af formuen og underskuddet er i overkanten – dette skyldes dels medlemsnedgang, dels færre sponsorkroner, vi må forsøge at stramme op i 2012.
Vi har som aftalt på generalforsamlingen 2011, investeret en del af formuen i værdipapirer, og de står nu og samler rentekroner til klubben.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden yderligere kommentarer.

AD.5 – indkomne forslag,

ingen indkomne forslag

AD.6 – valg efter lovene

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtægter:

Karsten Friis og Jette Platou modtog begge genvalg og forsætter i hidtidige funktion.
Jannie Refsgaard modtog ikke genvalg, Lisbeth Bøggild indtræder som ungdomsudvalgs formand.
Thomas Spange Olsen modtog ikke genvalg, Ole Thystrup indtræder som VFS udvalgs formand.
Finn Mathorne stopper som suppleant og indtræder som bestyrelsesmedlem.
Jan Jeppesen indtræder i bestyrelsen som suppleant.

Den ny bestyrelse ser derfor ud som følger:

Valg til udvalgene

Udvalgsmedlemmer til Ungdomsudvalget:

Søren Larsen, modtager genvalg

Det nye ungdomsudvalg ser således ud:

Udvalgsmedlemmer til Seniorudvalget:

Henrik Iwersen indtræder som udvalgsmedlem

Det nye seniorudvalg ser således ud:

Udvalgsmedlemmer på valg til Voksen fælles-spiludvalget :

Thomas S. Olsen aftræder som formand, men forsætter som udvalgsmedlem.
Quang Dang og Jacob Winthereik indtræder som udvalgsmedlemmer.

Det nye VFS-udvalg ser således ud:

AD.7 – eventuelt

Ole Jensen (revisor) fremhæver punkter fra MBC lovsamlingen, der trænger til revision, det drejer sig om:

§ 3 Medlemmer, stk. 1. B:
Passive: Som sådan kan optages enhver der har interesse for at støtte klubben, dog kan disse ikke deltage i nogen form for konkurrence, træning eller motion.
Ole påpeger at det nuværende Light medlemskab har afløst Passiv medlemsskabet, og light medlemsskabets vilkår er ikke forenelige med lovene.

§ 5 Generalforsamlinger, stk. 5. linje 3:
Gyldigt medlemskort skal på bestyrelsens forlangende kunne forevises
Ole påpeger at ingen længere i disse elektroniske tider har et fysisk bevis på medlemskab, hvorfor denne linje bør slettes.

§ 7 Revision:
Revision af klubbens regnskab foretages umiddelbart før hver generalforsamling, fortrinsvis af en faguddannet revisor, der godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Ole påpeger at denne § vist på det seneste er blevet glemt – og det må overvejes om paragraffen skal ændres eller overholdes.

Oles kommentarer blev taget ad notam, og bestyrelsen betragter det herefter som godkendt af generalforsamlingen, at Ole Jensen også næste år reviderer klubbens regnskab.

Karsten takkede herefter de afgående udvalgsformænd for deres indsats for klubben og bød de nye udvalgsformænd, bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer velkommen til klubarbejdet.

Jan erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og afholdt i go ro og orden.

MBC var under generalforsamlingen vært for et mindre traktement.