Referat af Generalforsamling i MBC 2010
den 11. februar 2010 kl. 19:30
i klublokalet i Ny Måløvhal

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formændenes beretninger
  4. Regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg efter lovene
  7. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var:

Udover bestyrelsen var der 5 stemmeberettigede fremmødte.

 

AD.1 – valg af dirigent

Jan Munk blev valgt til dirigent, et job han varetog fremragende.

AD.2 – valg af stemmetællere

Jonna Madsen og Ralf Frederiksen påtog sig hvervet som stemmetællere.

Jan åbnede generalforsamlingen på behørig vis med den smukke klokke, ved at erklære den for lovlig og rettidigt varslet.

AD.3 – formændenes beretninger

Herefter fulgte formændenes beretninger, som i uredigeret form følger her:

AD.4 – regnskab

Regnskabet blev gennemgået af Birte Bachmann, og blev efterfølgende godkendt uden kommentarer.

AD.5 – indkomne forslag,

ingen indkomne forslag

AD.6 – valg efter lovene

Valg til bestyrelsen:

Følgende er på valg til bestyrelsen i henhold til klubbens vedtægter:

Thomas Spange Olsen opstillede og blev valgt til posten som VFS formand

Finn mathorne opstillede og blev valgt til posten som suppleant

 

Den ny bestyrelse ser derfor ud som følger:

Valg til udvalgene

Udvalgsmedlemmer til Ungdomsudvalget:

Det nye ungdomsudvalg ser således ud:

Udvalgsmedlemmer til Seniorudvalget:

Det nye seniorudvalg ser således ud:

Udvalgsmedlemmer på valg til Voksen fælles-spiludvalget :

 

Det nye VFS-udvalg ser således ud:

AD.7 – eventuelt

Karsten Friis takkede Finn Mathorne for hans store indsats som VFS-formand.

Jan Munk erklærede generalforsamlingen for afsluttet og MBC var vært ved et mindre traktement, bestående af glimrende sandwichs, leveret af Rico fra Den Ny Måløvhals Cafeteria, samt øl og vand.