Referat af Generalforsamling i MBC den 22. maj 2008

Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 22. maj 2008 i cafeteriet i Ny Måløvhal.

Efter at formand Karsten Friis havde budt velkommen til de små 20 fremmødte medlemmer, blev Thomas Olsen valgt til dirigent og han kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet.
Stemmetællere: Tine Mai Petersen og Christian Olsen.
Referent: Jette Platou.

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor) samt regnskab, blev enstemmigt godkendt.

Indkommende forslag:

Bestyrelsen havde stillet 2 forslag:

Forslag A. Ændring af regnskabsåret blev enstemmigt vedtaget.
Forslag B. Fjernelse af rabat til medlemmer over 60 år, blev efter en del diskussion vedtaget med stemmerne 10 for, 2 imod og 5 undlod at stemme.

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg.

Eventuelt:

Der blev anmodet om at der blev oprettet en eller anden form for meddelelse ved udgivelse af Måløv Sport, enten som en meddelelse på forsiden af hjemmesiden, eller som en mail service.

 

Thomas Spange Olsen erklærede generalforsamlingen for afsluttet og MBC var vært ved et mindre traktement, bestående af glimrende sandwichs, leveret af Rico fra Den Ny Måløvhals Cafeteria, samt øl og vand.

.

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i sæson 2008/2009

Bestyrelse:

Ungdomsudvalg:

Seniorudvalg:

Voksenudvalg:

Bestyrelsens beretning.

Beretning for Ungdomsudvalget

Beretning for Seniorudvalget

Beretning for Voksen Fællesspil udvalget