Referat af Generalforsamling i MBC den 26. maj 2005

Årets generalforsamling blev afholdt torsdag den 26. maj 2005 i klublokalet i Gl. Måløvhal.

Efter at formand Karsten Friis havde budt velkommen til de i alt 21 fremmødte medlemmer, blev Toni Madsen valgt til dirigent og han kvitterede med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet.
Stemmetællere: Jonna Madsen og Jeannette Frederiksen
Referent: Mona Hansen

Formændenes beretninger, (gengivet nedenfor) samt regnskab, blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag

Følgende blev valgt til bestyrelse og udvalg.

Eventuelt:

Et medlem påpegende at der var en skævdeling i regnskabet mellem posterne for senior/voksenfællesspil og Ungdom. Karsten forklarede, at klubbens grundstruktur er, at Ungdomsafdelingen skaffer klubbens haltid, Motionisterne sørger for økonomien, og Seniorerne, som jo er klubbens eliteafdeling, bruger begge dele.

Der opstod en rigtig god debat om at udbyde mere træning af spillerne på motionistplan. Et ønske kunne evt. være 4 x årligt. Finn påpegede, at der ikke havde været særlig god tilslutning til de arrangementer, der havde været holdt sidste år. Jakob Jespersen foreslog en rundspørge blandt medlemmerne for at høre om det kunne have sin interesse. Søren Larsen anførte at det kan være svært at instruere motionisterne, når der er stor difference i spillerstyrke. Klubben har p.t. en god økonomi så der vil være mulighed for at prioritere mere træning af motionister.

Disse punkter vil blive taget op i bestyrelsen og voksen fællesspiludvalget.

Et medlem ønskede det kommende budget fremlagt på generalforsamlingen. Dette står ikke i klubbens love, men bestyrelsen vil se på det og overveje at ændre lovene.

Der var snak omkring åbningstiderne i cafeteriaet i den nye Måløv hal. Marcel har ingen aftaler med kommunen om åbningstiden, så vi må tage en snak med Marcel herom, evt. sammen med fodboldklubben.

Bestyrelse og udvalg ser herefter således ud i sæson 2005/2006

Bestyrelse:

Ungdomsudvalg:

Seniorudvalg:

Voksenudvalg:

Bestyrelsens beretning.

Beretning for Ungdomsudvalget

Beretning for Seniorudvalget

Beretning for Voksen Fællesspil udvalget